06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
Sunumlar
Sunum Yapan Konu Başlığı
Prof. Dr. Ahmad MAMMADOV Methods For Cleaning Horizontal Settling Basin
Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK Porsuk Baraj Gölü’nün Trofik Seviyesinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU Energy Recovery Potential from Excess Pressure Reduction in Water Transmission Lines
Prof. Dr. Azize AYOL Gediz Havzası Evsel, Kentsel, Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumu ve Gelecek Projeksiyonları
Prof. Dr. Hüseyin Avni ÖKTEM Hücresel Biyosensörler Kullanılarak Suda Arsenik Tespiti
Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ Yüksek Sertlik ve Silisyum Konsantrasyonuna Sahip Ters Osmoz Konsantrelerinde Hacim Azaltımı ve Su Geri Kazanımı Amacıyla Pellet Reaktör Kullanımı
Doç. Dr. Alper Erdem YILMAZ Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Kentsel Atik Su Arıtımında Enerji Tüketiminin İncelenmesi
Doç. Dr. Alper Erdem YILMAZ Elektrooksidasyon Prosesi ile Sızıntı Suyu Arıtımına Akış Hızının Etkisinin İncelenmesi
Doç. Dr. Amer A. KANAN Seasonal and Spatial Effects on Total Trihalomethane Formation Potential in Groundwater in Tulkarm and Hebron, Palestine
Doç. Dr. İlknur DURUKAN TEMÜGE Polietilenterftalat (PET) malzemelerden içme suyuna geçen antimon miktarının tespiti ve bu geçişi etkileyen faktörlerin incelenmesi
Doç. Dr. Baybars Ali FİL Elektrokoagülasyon İle Renk Gideriminde Başlangıç Boyar Madde Konsantrasyonu Ve Akım Yoğunluğunun Etkisi
Doç. Dr. Duygu KAVAK Removal of Suspended Solid Materials From the Domestic Waste Water by Nanofiltration
Doç. Dr. Okan Tarık KOMESLİ Atıksularda Mikrokirleticilerin Giderimi İçin Kullanılan Arıtma Teknolojileri
Doç. Dr. Petros GIGAS Disinfection of Hydrophonic Cultivations Effluent Using Continuous UV Radiation Systems
Doç. Dr. Simos MALAMİS Demonstration of water loops with innovative regenerative business models for the Mediterranean region — HYDROUSA
Dr. Burhanettin FARİZOĞLU Investigation of COD Removal From Slaughterhouse Wastewater Using Newly Developed Jet Loop Membrane Bioreactor
Dr. Elif KÜÇÜK Noktasal Kaynakların Yeşilırmak Havzası Alıcı Ortam Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi
Dr. Günay ABDİYEVA-ALİYEVA Integrated Management of Water Supply In The Republic of Azerbaijan
Dr. Hakan ÇELEBİ Kirlilik Yükü Yüksek Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Ekolojik Boyutu
Dr. Hatice ŞENGÜL Comparative assessment of phase transfer rates of three types of core-shell CdSe/ZnS, InP/ZnS, CuInSe/ZnS quantum dots from organic-to-water phase
Dr. Houming NI Design and Installation of Water Pipeline Renewals
Dr. Savaş ÖZÜN Maden İşletme ve Cevher Zenginleştirme Tesislerinde Atıksu Yönetimi
Dr. Serdar KOYUNCU Türkiye'de Atıksu Yönetiminde Bütüncül Yaklaşım: KOSKİ Örneği
Dr. Theoni Maria MASSARA Activities and achievements of the Ad-Bio (Advanced biological wastewater treatment processes) project: an overview
Dr. Veysel SELİMOĞLU Endüstriyel Atıksulardan Kimyasal Reaksiyon - Koagülasyon Metodu ile Bor Giderimi
Abdullah MURATOĞLU Dicle Havzasının Su Ayak İzinin Hesaplanması
Aybala KOÇ ORHON Kentsel ve Endüstriyel Atıksular için Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Standartlarının Belirlenmesi:Gediz Havzası Pilot Uygulaması
Aydan QUDRATLI Application of Technology for Treating Surface Effluent From Urban Areas
Ayşe EFE Yerel Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Tartışmaları Işığında Suyun Geleceği
Baha KURTULUŞ Atıksu Arıtma Tesislerinde Güneş Enerji Sistemi (GES) Uygulamaları
Balzhan AMANBAYEVA Wastewater use for irrigation in Kazakhstan
Barış VURAL Industrial Wastewater Treatment Plant Operation Problems and Solution Proposals; Example of Isparta Süleyman Demirel Organized Industrial District
Burak EKİNCİ İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü
Cem TURGUT Kırsal Bölgelerde Arsenik Arıtımı İçin Öne Çıkan Alternatifler: İzsu Uygulamaları
Ceren AKSU Determination and Management of Urban Sensitive Areas in TURKEY
Cihan GÜNEŞ İçmesuyu Arıtımında Kaynak Kalitesine Göre Süreç Tasarımı Sağlayan Model Önerisi
Cihan GÜNEŞ Atıksu Arıtımında Teorik ve Uygulamalı Hesap Yaklaşımı Sağlayan Yeni Bir Ar-Ge Yöntemi
Cihan ÖZGÜR Isparta İçme Suyu Kaynağında Farklı Dezenfeksiyon Senaryoları için Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşum Potansiyelinin Belirlenmesi
Çağla AKAT KÖSE Su Kaynaklarında Siyanobakterilerin Kontrolü
Dicle Tatar İSKİ İkitelli Su Arıtma Tesisleri’nde Pilot Aktif Karbon Filtrasyon Ünitesi Test Çalışmaları
Dilek Demirel YAZICI İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi, Uyum Ve Bu Kapsamda DSİ Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalar
Ebru ADA "İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Tasarım Esasları Ve Uygulama Örnekleri, İçmesuyu Arıtımında Kullanılan Güncel Yöntemler ve Yeni Teknolojiler, İçmesuyu Tesislerinde SCADA Ve Otomasyon Sistemleri, İçmesuyu Tesisleri İşletmesi Ve Problemleri"
Elif KÜLAH KUZU Removal of Suspended Solid Materials From the Domestic Waste Water by Nanofiltration
Emine Çağla ÇİLİNGİR Photocatalytic Treatment of Landfill Leachate Using UV/TiO2
Emre ÖZALP KKTC İçmesuyu Projesi
Erhan ALKAN İSU Moduler Tip Atıksu Arıtma Tesisi
Esra ŞILTU Su Kaynaklarında Endokrin Bozucu Kimyasalların Yönetimine İlişkin Yaklaşım Geliştirilmesi
Fulya YAYCILI Türkiye'deki İçme Suyu Yönetimi
Gamze TÜRKMEN İçmesuyu Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı
Halil İbrahim ÇETİNER Bilgisayar Yazılımları Kullanılarak İçme Suyu, Atık Su ve Taşkın Debi Hesaplarının Yapılması ve Projeye Esas Alanların Kübaj Hesaplamalarının Gerçekleştirilmesi: Çankırı Örneği
Hamit ŞİRİN Yağmur Sularının Arıtılmasında Kullanılan Teknolojiler
Huacheng LI Technical Performance of Ductile Iron Pipes
İbrahim BAL Türkiye'de Atıksu Arıtma Tesisleri İşletmesi; Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Modeli
İlkay UTKU Tat ve Koku Gideriminde Nanofiltrasyon Prosesi: Pilot Ölçekli Tesis İşletme Bulguları
Kader ÖZGÜR BÜYÜKSAKALLI Türkiye'de Atıksu Arıtma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji Kullanımının Değerlendirilmesi
Kemal Berk ORHON Türkiye’de Bütünleşik Havza Yönetimi Kapsamında Marmara Havzası ve İlişkili Meriç-Ergene Havzasının Baskı ve Etki Değerlendirmesi
M. Mevra YALVAÇ İSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuyun Yeniden Kullanımı Uygulamaları
Mehmet Can GÜÇLÜ The Effects of the Polymeric Membrane Modification Using Bismuth Chelate for Membrane Bioreactor (MBR) Operations
Mehmet ZEREN Türkiye Çelik Boru Sektörü ve Çelik Boruların İletim Hatlarında Kullanımı
Melih KAYAL Büyük Menderes Nehrinin Ağır Metal Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi
Melike H. YAVUZ Membran Arıtmaların İşletilmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar
Meral ERDOĞAN TOPÇUOĞLU Yeraltısuyu Beslenim Hesabına Eğri Numaraları (Scs-Cn) Yöntemi İle Bir Yaklaşım: İzmit Havzası Örneği (Kocaeli)
Meriç BÜTÜN İçmesuyu Havzalarının Korunmasında Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının Önemi
Merve İŞLEK Kaynağı Yeraltısuyu Olan İçmesuyu Projelerinde Hidrojeolojik Çalışmalar İle Su Kaynaklarının Yönetimi Ve Tahsisine Genel Bakış: İçmesuyu Temininde Yeraltısuyunun Önemi Ve DSİ Çalışmaları
Mihriban Hacı GÖKTAŞ Kırsal Alanlarda Münferit Atıksu Arıtma Yönetimi
Mikdat ÖZMEN İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Yer Seçimindeki Jeoteknik Çalışmalar: Örnek Projeler
Muhammer SALİMOĞLU Polietilen (Pe) İçme Suyu Borularının Dış Hava Şartlarına Dayanımının Değerlendirilmesi
Mustafa Emin TOPALOĞLU İçmesuyu Havzalarının ve Kaynaklarının Korunmasında Özel Hüküm Çalışmaları
Mustafa KAÇ Su Analitiği ve Akıllı Şebeke Yönetim Sistemleri
Nezih Burak AKAR İçmesuyu Temin Edilen Kuyu ve Kaynakların Koruma Alanları
Nihat GÜL Atıksu ve Çöp Sızıntı Sularında Membran Teknolojisi
Nuray ATEŞ Pesticide Pollution at Sultan Marshes Ecosystem in Kayseri, TURKEY:Preliminary Results
Oruç Kaan TÜRK Alüminyum Sanayisi Eloksal Kaplama Atıksularından Membran Distilasyon İle Sülfat Giderimi
Osman YILDIRIM Akıllı Kentler için Sürdürülebilir Akıllı Su Yönetimi
Övgü COŞKUN Akarçay Havzasında Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılmasının Araştırılması
Recep PARTAL Kentsel/Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Tüketimini Azaltmaya Yönelik Uygulamalar ve Sağlanan Kazanımlar
Seda SAKİ Zwitterionic L-DOPA and Nanoparticle Modified Reverse Osmosis Membranes for Forward Osmosis Applications
Selahattin OKUMUŞ Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Çamurları Bertarafında Alternatif Çözüm: Entegre Çamur Gazlaştırma Enerji Santrali ve Koku Giderimi
Selin SAĞLAM KÖŞKER İçme Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Yönelik Çalışmalar
Sema Zülal BALCI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarında Mikroplastikler ve oluşturabileceği bazı riskler
Semih TURAN İsale Hatları Üzerindeki HES Yapıları
Sevtap AKMAN Konvansiyonel İçmesuyu Arıtma Tesisleri için Tasarım ve Norm Rehberi
Sinan ASAL Arıtma Çamurlarının Bertarafında A.B.D. Modeli
Şerife GÖKÇE Türkiye’nin Atıksu Mevzuatının İncelenmesi
Tuğba SAĞLAM Atık Suların Sebep Olduğu Bazı Protozoon (=Tek Hücreli) Parazit Enfeksiyonları
Ulaş ATİKLER İçme Suyu Taşınmasında İç Çelik Boru Kaplamaları
Ülker TAGHIYEVA Physico-Chemical And Microbiological Study Of The Water Quality Of Jeyranbatan Reservoir And Water Sources Joining To This Reservoir
Ümüt Sakine DEMİR Su Dağıtım Sistemlerindeki Hasarların Hidrolik Parametrelere Etkisi
Yağmur Meltem AYDIN KIZILKAYA Sulardan Karbon Nanotüp Adsorpsiyonu ile Klorlu Pestisitlerin Giderimi
Yasin TORUN İçmesuyu ve Atıksu Boru Hatlarında Kazısız Teknolojilerin Kullanımı
Zehra Rana İKİZOĞLU Monitoring of Aquatic Environments with Innovative Sampling Techonologies - Semipermeable Membrane Devices (SPMD): A Case Study at Yeşilırmak Basin
Zelal IŞIK Çöp Sızıntı Suyu Ön Arıtımının Membran Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Zeynep Kübra DÖNMEZ Kullanılmış Suların Yeniden Kullanımı ve DSİ Ankara Çayı Projesi