06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
Sempozyum Ev Sahibi
Sempozyum Ev Sahibi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Mevlüt AYDIN

Ülkemizin su kaynaklarının planlanması, yönetimi geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu ana yatırımcı kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma sonucunda meydana gelen kuraklık sorunlarına çözüm getirmek, gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmek gayesiyle inşa halindeki baraj ve göletlerin acilen tamamlanarak hizmete alınması için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, tüzel kişiliği olan, 1954 yılında kurulmuş özel bütçeli bir Kamu Kuruluşudur.

3 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun İle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nüfusu 100 binden büyük olan şehirlerin içmesuyu temini için yetkili kılınmış olup, 1053 sayılı Kanundaki son değişiklikle (18 Nisan 2007 Tarih ve 5625 Sayılı Kanun), Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atıksu toplama ve arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğümüzce İçmesuyu Arıtma tesislerinde; hamsularımızın kirlilik parametrelerinin uygun olması durumunda hem yatırım hem de işletme maliyetleri diğer arıtma yöntemlerinden çok daha düşük olması nedeniyle çoğunlukla konvansiyonel yöntem ile içmesuyu arıtımı yapılmaktadır. Ancak son yıllarda su kalitesindeki değişimlerde göz önüne alınarak, konvansiyonel arıtım tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, basınçlı filtreler (arsenik giderimi için) ve ters osmoz sistemleri de (sertlik ve ağır metal giderimi için) içmesuyu arıtımında kullanılmaya başlanmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek işletmeye alınan 207 adet içmesuyu tesisinden yaklaşık 42 milyon kişiye yılda 3,88 milyar m3 içmesuyu sağlanmaktadır.

Yapılan tüm İçmesuyu Faaliyetleri (isale hatları, arıtma tesisleri vb.) ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içmesuyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini temin etmektir.

Aynı şekilde, artan nüfus ve gelişen sanayiye bağlı olarak “ Su” ya olan ihtiyaç hızla artmakta ve doğal su kaynakları hızla tükenmektedir. Bundan dolayı, Atıksuların iyi yönetilerek geri kazanımlarının sağlanması da büyük önem arz etmektedir. Özellikle, havza bazında ele aldığımız Havza Koruma Eylem Planları kapsamında yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atıksuların Biyolojik ve İleri Biyolojik arıtma tesisleri plan-proje ve yapım çalışmalarımız, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda artan bir şekilde devam etmektedir. Atıksular gelişen teknoloji ile arıtılarak; Sanayi-Tarımsal sulama, Park-Bahçe sulamaları, gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülerek işletmeye alınan 2012-2017 yılları arasında Ergene Havzası’nda toplam 249.800 m³/gün kapasiteli 12 adet atıksu arıtma tesisi ve 3 adet kolektör hattı ile diğer havzalarda ise 790 m³/gün kapasiteli 2 adet Atıksu toplama ve arıtma tesisi tamamlanmış olup Atıksularin geri kazanımlarına yönelik faaliyetlerimiz hız kazanmıştır.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle artan su talebinin, sınırlı olan su kaynaklarımızdan verimli ve sürdürülebilir bir şekilde temini için, içmesuyu ve atıksu sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi konularındaki gelişmeleri ortaya koymak için DSİ Genel Müdürlüğü ev sahipliğiyle, T.C. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin Başkanlığında 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da, “1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu” yapılacaktır.

Sempozyumda hükümet temsilcileri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, yerli ve yabancı akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve danışmanlar bir araya getirilerek, suyun içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili, verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki çalışmalar izlenecek, teknolojideki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümler tartışılacak, deneyim paylaşımına yönelik tartışma ortamı oluşturularak “İçmesuyu ve Atıksu Sistemleri” konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, tüm paydaşları, gayret ve tecrübelerinin bir araya getirilmesi için işbirliğine ve birlikte çalışmaya davet ediyorum.