06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
Gönderi Bildirim Kuralları

GENEL BİLGİLER

- Bildirilerin sempozyumda sunulabilmesi, kongre e-kitabında ve düzenleme kurulunca ilan edilecek bilimsel dergilerde yayımlanabilmesi için "Sempozyum Konu Başlıkları"na uygun olması zorunludur.

- Bildirinin “Sempozyum Kitabı”nda yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.

- Bildiriler kongre web sayfası üzerinden gönderilecek ve değerlendirilecektir. E-posta veya posta yolu ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

- Sisteme kayıtlı kişiler, sempozyum web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden bildiri değerlendirme sürecini takip edebilecektir.

- Bildiri sisteme yüklendiğinde, düzenleme istendiğinde, kabul edildiğinde veya red durumlarında, bildiri sahibine e-posta yolu ile bildirimlerde bulunulacaktır. Bu nedenle e-posta ve istenmeyen (spam) e-posta kutularının zaman zaman kontrol edilmesi önerilir.

- Hakem değerlendirmesi sonucunda bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise sunum türü (Sözlü Sunum / Poster Sunum), bilimsel kurulun önerileri doğrultusunda düzenleme kurulunca belirlenecek ve sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.

- Kabul edilen bildiriler ISBN no alınmış “e-Sempozyum Kitabı”nda yer alacaktır.

- Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir.


BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

- Bildiriler iki türde gönderilebilir:

ÖZGÜN ARAŞTIRMA

DERLEME

BİLDİRİ ÖZETLERİ:

Bildiri özetleri en az 250 en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır.

Bildiri özetleri text formatında sisteme yüklenecek ve Kabul edilmesi durumunda ilgili yazara e-posta yolu ile ya da sistem içerisinden bildirim yapılarak tam metin yüklenmesi yapılacaktır.

Bildiri özetleri aşağıdaki şekilde yüklenecektir:

BAŞLIK: Bildirinin Başlığı büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

YAZARLAR: Bildirideki isim sırasına göre sisteme girilmelidir.

ÖZET METNİ: Bildiri özeti sisteme text formatında girilmeli ve kaydedilmelidir.

TÜRÜ: Aşağı açılır menüden ÖZGÜN ya da DERLEME olarak seçilmelidir.

BİLDİRİ TAM METNİ:

Bildiri özeti Kabul edilen yazarların ilan edilen tarihe kadar tam metni .docx ya da .pdf formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Tam metni ilan edilen tarihe kadar sisteme yüklemeyen yazarların bildirileri reddedilecektir.

Bildirilerin aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir.

1.Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kağıtlara MS Word ya da muadili programlarda, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile, 11 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 5.5. cm, alt 4 cm, iç 4 cm, dış 4 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu ve/veya italik harflerle yazılmalıdır.

2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazarın adı normal soyadı ise büyük harflerle olmak üzere koyu, adresler ise normal ve italik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresi belirtilmelidir.

3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, 14 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalı.

4. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet, 10 punto olarak yazılmalıdır.

5. Şekil, Çizim, Çizelge, Resim, Fotoğraf: Metin içerisine okunabilir ve fark edilebilir özellikte yerleştirilmeli, ilgili açıklaması hem metin içerisinde hem de altında açıklaması içerisinde verilmelidir.

6. Dipnot yazım kuralları: Dipnotlar sayfa sonunda verilmelidir. Dipnotlar, Garamond veya Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır. Dipnotlar eser belirtmede kullanılabileceği gibi kısa açıklamalar için de kullanılabilir.

7. Referanslar: Bildiri içerisinde referans verilen kaynaklar aşağıdaki düzende bildirinin sonuç bölümünden sonra verilmelidir.

a. Kitaplar için

Tek yazarlı kitaplar

- Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa çeviren), (varsa cilt) yayınevi, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası.

- İlber Ortaylı, Eski Dünya Seyahatnamesi, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007, s.126.

- Marian Kant, Great Powers And the End Of The Ottoman Empire, Frankcass, London, 1996, p. 211.

İki yazarlı eserler için

- Ekrem Memiş - Nuri Köstüklü,Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002, s. 114.

İkiden fazla yazarlı kitaplar için

- Durmuş Yalçın vd.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, s.185.

b.Makaleler için

Yazar adı ve soyadı, makale adı, yayınlandığı kitabın veya süreli yayının adı, (varsa cilt veya sayı), yayın yılı, sayfa numarası.

Örnekler:

- Özer Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, Cilt 52, Sayı 203, Ağustos 2003, s. 501.

- Sheila Fitzpatrick, “New Perspectives on Stalinizm”,The Russian Reviev, vol. 45, 1986, p. 358 

c.Tezler için

Yazar adı ve soyadı, tezin adı(derecesi), tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve Yıl, yayınlanıp-yayınlamadığı, sayfa numarası.

Örnekler:

- Behset Karaca, “XV ve XVI. Yüzyılda Teke Sancağı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmış doktora tezi, Samsun, 1997, s. 224.

d. İnternet için

- Hakan Kırımlı, İsmail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy) - 1851-1914 http://www.emelvakfi.org/ismailgaspirali/yazilar/hkirimli01.htm, 25 Aralık 2007.

- Hüseyin Ukuşlu, “Gebze’de Kentleşme Süreci ve Sorunları”,Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı: 5, yıl: 2006, 10 Temmuz 2007, http//www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi..htm., s. 101.

e.Tekrarlanan kaynaklarda

Kitaplar için

- Ortaylı, a.g.e., s. 29.

Makaleler için

- Behar, a.g.m., s. 45.

Tezler için

- Karaca, a.g.t., s. 401.

Aynı Yazarın iki eseri kullanıldığında

- Ortaylı, Eski Dünya…, s. 29.

- Ortaylı, İmparatorluğun…, s. 112.

8. Diğer hususlar

- Bildiri tam metinleri en az 1000 en fazla 4000 kelimeden oluşmalıdır.

- Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.

- Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.

- Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

Sözlü bildirim sunulması onaylanan yazarların aşağıdaki husulara göre sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir:

- Sözlü bildiriler için sunum süresi en fazla 15 dakikadır.

- Sunum için en fazla 20 slayt hazırlanması önerilir.

- Projektör, lazer pointer ve bilgisayar desteği salonda sağlanacaktır.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

Poster sunum adedi 50 adet ile sınırlandırılmıştır. Poster sunum yapılması onaylanan yazarların aşağıdaki hususlara göre sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir:

- Her bir poster en fazla yatay ekseni 70 cm düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.

- Poster yazıları 1 m uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.

- Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.

- Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.

- Posterler, kongre süresince duyurulan yerde asılı olacaktır.